Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

14-300 Morąg, ul. Dworcowa 9

tel. (89) 757 43 58, fax (89) 757 40 52

Świadczenia rodzinne - tel.\fax (89) 757 82 58

e-mail: sekretariat@ops-morag.pl

 

NIP: 741-14-80-488

REGON: 004445740 


Konto: Bank Millennium S.A.

nr 87 1160 2202 0000 0000 6193 4611


„Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych”

 

Na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu, z siedzibą przy ul. Dworcowej 9, 14-300 Morąg, posiadający REGON: 004445740, NIP: 7411480488,      e-mail: sekretariat@ops-morag.pl
 1. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Marlena Winnicka tel. 897574052 wew. 17, email: marlenaw@ops-morag.pl
 1. Dane osobowe przetwarzane są w następujących przypadkach:
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody.

 

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu, w szczególności w oparciu o przepisy:

 

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz.1952 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz.1851 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860),
 • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092),
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755) w zakresie przyznawania i wypłacania dodatków energetycznych,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1938 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390),
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998),
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 882, z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 poz.1778, z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 poz1065, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 3 października 2017 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 poz. 1832 z późn. zm.).
 1. Dane osobowe pozyskiwane będą przede wszystkim od osób, których dotyczą, a także z innych źródeł, w zakresie określonym ww. aktami prawnymi.
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego oraz 10 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczeń rodzinnych i wychowawczych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu; w przypadku danych osobowych gromadzonych w systemach informatycznych - bezterminowo.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przysługuje także prawo do przenoszenia danych.
 5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy "RODO".
 6. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powyżej przytoczonych przepisów prawa. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego oraz przyznania Karty Dużej Rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu.
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 9638

Utworzono dnia: 26.11.2013

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

12.06.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

08.02.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

08.02.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

29.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

29.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

01.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

01.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

01.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

01.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

01.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

17.02.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

17.02.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

18.02.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

18.02.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

18.02.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

18.02.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

18.02.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

14.02.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

12.02.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

12.02.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

12.02.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

11.02.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

11.02.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

11.02.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

11.02.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

11.02.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

11.02.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

11.02.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

11.02.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna